بازی آنلاین: 11x11

اسم های مشابه دیگر: فوتبال مدیر

شما می توانید مبارزه در زمین فوتبال است، اما نه در شبیه ساز به طور معمول، آن را به مدیر فوتبال آنلاین 11x11.این همه چیز را برای شما را قادر به تحقق بخشیدن به پتانسیل کامل خود را در زمینه مربی FC. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام