به دنبال اقلام
جستجو برای اقلام
جمع آوری اقلام
مشاهده آیتم
من به دنبال
لباس
رنگ آمیزی کودکان و نوجوانان
پازل
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین
7 سال
هوشمند

بازی ﺏﺮﺨﻣ ﺪﻫﺍﻮﺷ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:0, میانگین امتیاز: 0/5)
بازی: 0
.ﺪﻨﮐ ﯼﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ ﻍﺍﺩ ﯼﺎﻫ ﯼﺮﯿﮕﯿﭘ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺪﻫﺍﻮﺷ ﻪﮐ ﺖﺳﺍ ﻦﯾﺍ ﺩﻮﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺪﯾﺎﺑ ﻪﮐ ﯼﺭﺎﮐ ﻦﯿﻟ .ﺩﺮﺑ ﯽﻣ ﻦﯿﺑ ﺯﺍ ﺍﺭ ﺎﻫ ﯽﺑﺎﯾﺩﺭ ﻡﺎﻤﺗ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻪﺛﺩﺎﺣ ﻦﯾﺍ ﻪﺑ ﻥﺍﺭﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧﺯﻭﺭ .ﺖﺴﯿﻧ ﻢﻬﻣ ﻡﻼﻗﺍ ﻥﺩﺍﺩ ﺖﺳﺩ ﺯﺍ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ،ﺪﺳﺭ ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺰﯿﭼ ﻪﻤﻫ ﯼﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ ،ﻢﯿﻨﮐ ﻞ