اسلحه
اقدام
انسان زنده شد
انسان زنده شد
تیراندازی برای پسران
فضا
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین
استراتژی مرورگر
Voynushki

بازی ﯽﺒﻣﺍﺯ ﺏﺎﺗﺮﭘ ﻥﺎﺘﺴﻣﺯ ﻞﺼﻓ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:0, میانگین امتیاز: 0/5)
بازی: 0
.ﺦﻠﺗ ﻭ ﺩﺮﺳ ﻦﺘﺴﮑﺷ ﻢﻫﺭﺩ ﯼﺍﺮﺑ ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﺵﻼﺗ ﻭ ﻑﺮﺑ ﺯﺍ ﻩﺪﯿﺷﻮﭘ ﻥﺎﺘﺴﻣﺯ .ﺪﺷ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﻡﺮﮔ ﺩﺮﺳ ﻥﺎﺘﺴﻣﺯ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺎﻬﻧﺁ ﻪﮐ ﺖﺳﺍ ﯽﺑﺎﺘﻓﺁ ﻭ ﻦﺷﻭﺭ ﺪﻨﺨﺒﻟ ﯼﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ ﻪﺑ ﺪﯿﻫ .ﺖﺳﺍ ﻩﺍﺭ ﺭﺩ ﻊﻧﺍﻮﻣ ﻑﺬﺣ ﻪﺑ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﺪﯾﺩ ﻪﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﻭ ،ﭖﻮﺗ ﺯﺍ ﮏﯿﻠﺷ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﺎﻬﻧﺁ ،ﻪﻠ .ﺲﮑﻋ ﻪﺑ ﯽﺒﻣﺍﺯ ﺯﺍ ﻞﻗﺍﺪﺣ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻪﺑ ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻌﺳ